General
text

PJESA 4: DOKTRINA E KRISHTIT DHE E FRYMËS SË SHENJTË

Module 6

Module Structure

Kapitulli 26: Personi i Krishtit 1 Lesson

Kapitulli 26: Personi i Krishtit

Si është Jezusi tërësisht Perëndi dhe tërësisht njeri por megjithëkëtë një person i vetëm?

Kapitulli 27: Shlesa 1 Lesson

Kapitulli 27: Shlesa

A ishte e nevojshme që Krishti të vdiste? A na siguroi ndonjë përfitim shpëtues e tërë jeta tokësore e Krishtit? Shkaku dhe natyra e shlesës. A zbriti Krishti në ferr?

Kapitulli 28: Ringjallja dhe ngritja (në qiell) 1 Lesson

Kapitulli 28: Ringjallja dhe ngritja (në qiell)

Si ishte trupi i ringjallur i Krishtit? Çfarë domethënieje ka kjo për ne? Çfarë ndodhi me Krishtin pasi u ngrit në qiell? Çfarë nënkuptohet me gjendjet e Jezus Krishtit?

Kapitulli 29: Postet e Krishtit 1 Lesson

Kapitulli 29: Postet e Krishtit

Si është Krishti profet, prift dhe mbret?

Kapitulli 30: Vepra e Frymës së Shenjtë 1 Lesson

Kapitulli 30: Vepra e Frymës së Shenjtë

Cilat janë veprimtaritë e veçanta të Frymës së Shenjtë gjatë gjithë historisë së Biblës?

Pen
>