General
text

PJESA 3: DOKTRINA E NJERIUT

Module 5

Module Structure

Kapitulli 21: Krijimi i njeriut 1 Lesson

Kapitulli 21: Krijimi i njeriut

Përse na krijoi Perëndia? Në ç'kuptim na bëri Perëndia si Veten? Si mund ta kënaqim Atë në jetesën tonë të përditshme?

Kapitulli 22: Njeriu si mashkull dhe femër 1 Lesson

Kapitulli 22: Njeriu si mashkull dhe femër

Përse Perëndia krijoi dy gjini? A mund të jenë të barabartë burrat dhe gratë, e megjithëkëtë të kenë role të ndryshme?

Kapitulli 23: Natyra thelbësore e njeriut 1 Lesson

Kapitulli 23: Natyra thelbësore e njeriut

Çfarë nënkupton Shkrimi me "shpirt" dhe "frymë"? A janë e njëjta gjë?

Kapitulli 24: Mëkati 1 Lesson

Kapitulli 24: Mëkati

Çfarë është mëkati? Nga erdhi? A e trashëgojmë një natyrë mëkatare nga Adami? A e trashëgojmë fajin nga Adami?

Kapitulli 25: Besëlidhjet midis Perëndisë dhe njeriut 1 Lesson

Kapitulli 25: Besëlidhjet midis Perëndisë dhe njeriut

Çfarë parimesh përcaktojnë mënyrën se si Perëndia hyn në raport me ne?

Pen
>