General
text

PJESA 1: DOKTRINA E FJALËS SË PERËNDISË

Module 3

Module Structure

Kapitulli 2: Fjala e Perëndisë 1 Lesson

Kapitulli 2: Fjala e Perëndisë

Cilat janë format e ndryshme të Fjalës së Perëndisë?

Kapitulli 3: Kanoni i Shkrimit 1 Lesson

Kapitulli 3: Kanoni i Shkrimit

Çfarë duhet të jetë dhe çfarë nuk duhet të jetë në Bibël?

Kapitulli 4: Katër karakteristikat e Shkrimit: (1) Autoriteti 1 Lesson

Kapitulli 4: Katër karakteristikat e Shkrimit: (1) Autoriteti

Nga e dimë se Bibla është Fjala e Perëndisë?

Kapitulli 5: Pagabueshmëria e Shkrimit 1 Lesson

Kapitulli 6: Katër karakteristikat e Shkrimit: (2) Qartësia 1 Lesson

Kapitulli 6: Katër karakteristikat e Shkrimit: (2) Qartësia

A mundet që vetëm studiuesit biblikë ta kuptojnë drejt Biblën?

Kapitulli 7: Katër karakteristikat e Shkrimit: (3) Domosdoshmëria 1 Lesson

Kapitulli 7: Katër karakteristikat e Shkrimit: (3) Domosdoshmëria

Për çfarë qëllimesh është e nevojshme Bibla? Sa shumë mund të dinë njerëzit për Perëndinë pa Biblën?

Kapitulli 8: Katër karakteristikat e Shkrimit: (4) Mjaftueshmëria 1 Lesson

Kapitulli 8: Katër karakteristikat e Shkrimit: (4) Mjaftueshmëria

A është e mjaftueshme Bibla për të ditur atë që Perëndia dëshiron që ne të mendojmë apo të bëjmë?

Pen
>