General
Text

Shkurtime

Lesson 67 Module 13

Shkurtime

BAGD     Leksik Greqisht-Anglisht i Besëlidhjes së Re dhe i të Tjera Literaturave të Krishterimit të Hershëm. Red. Walter Bauer. Rishikuar dhe përkth. Wm. Arndt, F.W. Gingrich dhe F. Danker. Çikago: (University of Chicago Press), 1979.

BDB     Leksik Hebraisht dhe Anglisht i Besëlidhjes së Vjetër F. Brown, S.R. Driver, dhe C. Briggs. Oksford: Clarendon Press, 1907; rishtypur me korrigjime, 1968.

BSHTU     Buletini i Shoqërisë Teologjike Ungjillore

BibSac     Bibliotheca Sacra (Biblioteka e Shenjtë)

kr.     Krahaso

BTSHKK    Botimet Tremujore të Shoqërisë Kërkimore të Krijimit  

CT     Christianity Today (revista Krishterimi Sot)

RTK     Revista Teologjike Kriswell  

FLPK     Fjalori i Lëvizjeve Pentakostale dhe Karizmatike. Stanley M. Burgess dhe Gary B. McGee, red. Grand Rapids: Zondervan, 1988.

KSHB     Komentari Shpjegues i Biblës. Frank E. Gaebelein, red. Grand Rapids: Zondervan, 1976.

red.     Redaktuar nga (red.), botim

FUT     Fjalori Ungjillor i Teologjisë. Walter Elwell, red. Grand Rapids: Baker, 1984.

etj.     E të tjerë

FIB     Fjalori i Ilustruar i Biblës. Red. J.D. Douglas, etj. 3 vëll. Leicester: Inter-Varsity Press, dhe Wheaton: Tyndale House, 1980.

ENSB     Enciklopedia Standarde Ndërkombëtare e Biblës. Botim i rishikuar. G.W. Bromiley, red. Grand Rapids: Eerdmans, 1982.

RSHMA     Revista e Shoqatës Mjekësore Amerikane

RLB     Revista e Literaturës Biblike

RSHTU     Revista e Shoqërisë Teologjike Ungjillore

JSOT     Revista për Studimin e Besëlidhjes së Vjetër

kjv     Versioni i Biblës Anglisht, i titulluar King James Version, VA (Versioni i Autorizuar)

LSJ     Leksik Greqisht-Anglisht botimi i nëntë. Henry Liddell, Robert Scott, H.S. Jones, R. McKenzie. Oksford: Clarendon Press, 1940.

lxx     Septuaginta

mg.     margjina apo shënime anës faqes

sh.     shënim

P.d.     pa datë botimi 

P.v.        pa vend botimi

nasb     Versioni në anglisht i Biblës, i titulluar: New American Standard Bible

FRT     Fjalori i Ri i Teologjisë. S.B. Ferguson, D.F. Wright, J.I. Packer, red. Leicester dhe Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1988.

FRNKK     Fjalori i Ri Ndërkombëtar i Kishës së Krishterë. Red. J.D. Douglas e të tjerë. Grand Rapids: Zondervan, 1974.

FRNYBR     Fjalori i Ri Ndërkombëtar i Teologjisë së Besëlidhjes së Re. 3 vëll. Colin Brown, kry. red. Grand Rapids: Zondervan, 1975-1978.

KRNBRG     Komentarët e Rinj Ndërkombëtar të Besëlidhjes së Re në Greqisht

niv      Versioni në anglisht i Biblës, i titulluar: New International Version

nkjv     Versioni në anglisht i Biblës, i titulluar: New King James Version

NTS     Studimet e Besëlidhjes së Re

FOKK     Fjalori i Oksfordit i Kishës së Krishterë. Red. F.L. Cross. Londër dhe Nju Jork: Oksford University Press, 1977.

rish.     rishikuar

rsv     Versioni në anglisht i Biblës, i titulluar: Revised Standard Version

BY     Buletini Tyndale

FTBR     Fjalori Teologjik i Besëlidhjes së Re. 10 vëll. G. Kittel dhe G. Friedrich, red.; përkth. G.W. Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans, 1964-1976.

KBRT     Komentarët e Besëlidhjes së Re Tyndale

KBVT     Komentarët e Besëlidhjes së Vjetër Tyndale

përkth.     Përkthyer nga

RevT     Revista Trinia

vëll.     Vëllim

KFB     Komentari i Fjalëve Biblike

RTU     Revista Teologjike e Uestministerit 

Pen
>